Các cách dùng từ sai trong IELTS writing and speaking

Bài viết: Trang Bùi

  1. Sử dụng Almost sai: Thật thà mà nói hiếm có bạn nào dùng ”Almost” đúng. Cách dùng sai của các bạn ”Almost students want to study abroad” với nghĩa mà các bạn hiểu là ”hầu hết” hoặc ” I almost go to school” với nghĩa các bạn hiểu là ”luôn luôn, rất nhiều, phần lớn thời gian”.Cách dùng đúng như sau: ”Almost” không đi trực tiếp với danh từ kiểu ”Almost students” cả, vì trường hợp này ”Almost” chỉ có nghĩa ”hầu như”, mà ”hầu như các học sinh thích bóng chày thì không có nghĩa, mà phải ”hầu như TẤt CẢ các học sinh thích bóng chày”, vậy nên các bạn nhớ cấu trúc Almost + all/ every/ any/ no + Noun nhé. Ví dụ: Almost all US students love to play baseball.Còn trong trường hợp đi với tính từ hay động từ thì almost mang nghĩa gần như, hầu như, suýt nữa chứ hoàn toàn không liên quan đến tần suất.

Ví dụ: I almost fainted when I saw her.

We were almost there.

When we got there, it was almost late.

2. Sử dụng Nowaday thay vì Nowadays và lạm dụng cách diễn đạt này: Một trong những cụm từ yêu thích nhất của các bạn trong IELTS Writing task 2 đồng thời cũng là cụm từ bị người chấm ghét nhất (vì nhàm chán) là nowadays với nghĩa ngày nay. Một số bạn hay viết nowaday mà không có “s” ở cuối, như vậy là sai. Trong tiếng Anh không có chữ nowaday. Lỗi sai này 1 phần do nhiều bạn khi phát âm thì không có âm cuối ending sound và nhiều bạn không nhận diện được âm “s”, khi nói hay đặt âm “s” không đúng chỗ.

Bên cạnh đó, thay vì việc sử dụng nowadays trong bài viết, bạn cũng có thể xem xét việc sử dụng các cụm từ thay thế ít phổ thông hơn ví dụ: these days (không cần giới từ, phần lớn dùng ngay sau chủ ngữ ví dụ: People these days are so obsessed with looking young.) hoặc in this age, at the present time, for centuries, for the past few years, in the modern world, in this world of technology tùy ngữ cảnh.

3. Lạm dụng các cách nói khái quát hóa quá mức cần thiết: Mình nhận thấy nhiều bạn trong lúc trả lời trong IELTS Speaking thường có xu hướng lạm dụng từ always” một cách quá đáng, ví dụ: I always read books in my freetime; I always cook with my mom; I always love beaches. Như vậy mình sẽ bị rơi vào lỗi overgeneralization, tức là khái quát hóa quá mức, gây ra do hạn chế từ vựng và cách diễn đạt. Nên nhớ, không có gì là tuyệt đối cả nên hãy thật cẩn thận khi dùng always, never, all, every nhé.

Hãy thử nghĩ đến những cách diễn đạt khác như: sometimes, most of the time, usually, every once in a while, tend to, usually, often, seldom hay not often (thay vì never) nhé. Hoặc nhiều khi có thể bỏ luôn phần đó trong câu mà không cần thay thế, ví dụ có thể nói: I read books in my free time thay vì I always read books in my freetime. Tư duy always ăn rất sâu vào một số bạn rồi, và nó cực kỳ có hại trong tiếng anh học thuật, nên các bạn cố gắng thay đổi nhé. Đối với every có thể thay thế bằng almost all hay the majority of hay đơn giản là many hay most. 

4. Sử dụng đại từ nhân xưng không phù hợp: Đây là lỗi nhiều bạn hay mắc phải, đặc biệt trong Writing task 2. Khi viết một bài luân, thường mình được yêu cầu nêu ý kiến về một vấn đề xã hội nào đó. Tính chất của những bài luận thường là trang trọng (formal), vì vậy, ngoại trừ phần thân bài và phần kết bài, mình không sử dụng các đại từ nhân xưng ngôi thứ nhất “I” và ngôi thứ hai “You” trong phần thân bài. Việc này là để cho bài viết mang tính khách quan, trang trọng và thuyết phục.

Trong phần thân bài, cần tuyệt đối tránh những từ chỉ bản thân người viết (I, me, my) và người đọc (you, your). Khi mình sử dụng những từ đó, bài văn chỉ mang tính chất ý kiến (opinion), nghe không thuyết phục bằng facts. Giả sử, thay câu, I think that many people choose to do so because… bằng It is believed that people choose to do so because… Sử dụng bị động là 1 cách rất khôn ngoan để tránh nhắc tới người, từ đó tránh sự vụng về không cần thiết trong việc sử dụng đại từ. Public transports should be used… sẽ khá hơn nhiều => We should use public transports.

Vậy thì có thể sử dụng gì trong bài viết luận? Ngoài các danh từ chỉ các nhóm người cụ thể như citizens, users, consumers, hay ít ra là individuals, humans, chúng ta cũng có thể sử dụng we hay they nhưng không nên lạm dụng, nhưng nên kiên định trọng lựa chọn của mình, tức là chọn vị trí cố định cho mình trong bài viết. Nếu chọn We thì có nghĩa là bài này mình nói với tư cách một người tham gia, và bao gồm cả người chấm thi, tất cả. Còn dùng they thì mình và cả người chấm là người đứng ngoài quan sát và nêu ý kiến. Chỉ chọn 1 trong 2 và kiên đinh xuyên suốt phần thân bài. Còn tất nhiên mở bài vẫn có thể viết In my opinion hay I believe etc. Trong bài thi nói thì thoải mái hơn, có thể sử dụng “I” tùy ý nhưng “You” thì hạn chế nhé.

  1. A number of vs. an amount of: Nhiều bạn không phân biệt được sự khác nhau giữa number và amount, thì A number of cộng với danh từ đếm được số nhiều, còn an amount of cộng với danh từ không đếm được. A number of students và An amount of water.6. Most vs. Most of: Sự khác nhau ở chỗ Most cộng trực tiếp với danh từ mà không cần mạo từ the, ví dụ: như most students, most girls với ý chỉ chung chung, không nhắm vào một đối tượng cụ thể nào. Ví dụ: most girls would like to hang out with him, hầu hết các cô gái sẽ vui lòng đi chơi với anh ta, con gái nói chung, không cụ thể là nhóm nào. Còn Most of thì lại phải có the, chỉ một nhóm người cụ thể hơn, ví dụ: Most of the girls in my class would like to hang out with him, hầu hết bọn con gái trong lớp tôi chứ không phải chung chung nữa. Vậy trong bài luận IELTS thì phần lớn chúng ta sử dụng most thay vì most of vì tính chất khái quát của loại bài này. All vs. All of cũng tương tự thế.
  2. Cách dùng của Affect, influence, impact: 99,9/100 học sinh mình đã tiếp xúc biết sơ sơ những từ này mang nghĩa ảnh hưởng nhưng không phân biệt được sự khác nhau giữa cách dùng của danh từ và động từ.

Danh từ của Affect là Effect, của Influence và Impact thì giống hệt động từ, khác nhau ở chỗ, danh từ của các từ trên phải đi kèm giới từ on khi đứng trước somebody. Ví dụ: The effects of TV on young children are undeniable; My brother has a great influence on me; còn động từ thì cộng trực tiếp somebody không cần on, ví dụ: TV influences young children in many ways.

================================================

Download-PDF

Link: http://www.mediafire.com/view/1lwxk49w0cvco6z/Các_cách_dùng_từ_sai_phổ_biến_trong_Speaking_và_Writing.pdf


Trần Tố Linh

One thought on “Các cách dùng từ sai trong IELTS writing and speaking

  1. Pingback: Các cách dùng từ sai trong IELTS writing and speaking | A2Z

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s