IELTS SPEAKING: HƯỚNG DẪN VÀ SAMPLE BAND 9 CHO CÂU HỎI VỀ ‘PRIZE’