IELTS Speaking: Đề thi ngày 5/3/2016

Đề thi đủ 3 phần do một học sinh của mình báo lại, các bạn công nhận không, mấy câu này làm hoài trên lớp rồi còn gì. Part 1: Do you like riding bicycle? In Vietnam, where bicycle travel is  allowed? Which room in your house do you like best? Which changes in your house do you want to improve? Part 2:  Describe a happy event of your life You should talk about: What the event was…